Verklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch organiseert workshops voor amateurmuzikanten van 10 tot 99 jaar, houdt lezingen en geeft kleine concerten en presentaties in de eigen ruimte. Daarnaast zorgt de Jazzwerkplaats jaarlijks voor de invulling van het programma van het amateurpodium op Jazz in Duketown en organiseert optredens in de Willem Twee Toonzaal, Willem Twee Poppodium en op het terrein van de Mengfabriek aan de Tramkade in Den Bosch.

Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch, gevestigd aan Tramkade 26 5211 VB ‘s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Tramkade 26 5211 VB ’s-Hertogenbosch
www.jazzwerkplaats.nl

info@jazzwerkplaats.nl

De secretaris van de stichting is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch. Hij/zij is te bereiken via info@jazzwerkplaats.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dat gebeurt via:
– een aanmelding voor een workshop (via website)
– het kopen van een concertkaartje (via website)
– een aanmelding voor de nieuwsbrief (via website of fysiek formulier)
– een aanmelding voor het amateurpodium op Jazz in Duketown

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens (gegevens die naar de persoon te herleiden zijn) die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum (bij <21 jaar)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jazzwerkplaats.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Het vaststellen van de juiste deelnemersbijdrage (voor personen <21 jaar berekenen wij geen BTW)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking. (Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch) tussen zit.

Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Tekstverwerkingsprogramma’s en spreadsheets
– WordPress (website)
– Mailchimp (adressenbestand en verzending mailings)
– Boekhoudprogramma en internetbankieren
– Dropbox

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Aanmelders Workshops, nieuwsbrief:
Wij bewaren de NAW-gegevens, alsmede het e-mailadres en het telefoonnummer totdat de betreffende persoon aangeeft niet meer deel te willen nemen aan workshops of de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen. Het IBAN-nummer wordt in het kwartaal volgend op het kwartaal van inschrijving verwijderd uit het systeem.

Kopers van concertkaartjes:
Deze persoonsgegevens worden direct na het incasseren van het kaartje en de datum van de voorstelling, of uiterlijk binnen een maand na die datum verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tijdens het bezoek aan www.jazzwerkplaats.nl worden er cookies geplaatst door de website maar ook ten behoeve van statistieken. Statistieken worden verzameld m.b.v. Google Analytics. De verzamelde data leidt niet tot het kunnen traceren van individuele bezoekers.

Het al of niet openen van onze nieuwsbrief en het reageren op links kan geregistreerd worden op het niveau van een individueel emailadres. Of dit gebeurt is afhankelijk van de privacy-instellingen die je zelf hanteert in je e-mailprogramma.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jazzwerkplaats.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Jazzwerkplaats Den Bosch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jazzwerkplaats.nl

 

 

Versie 19 juni 2020

0